Мнения

Получаваме € 126,6 млн. от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Зам.-министърът на образованието Петя Евтимова представи вчера в х-л „Кристал Палас“, новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Тя припомни, че основните цели на този механизъм са намаляването на икономическите и социалните различия в Европа и задълбочаване на сътрудничеството между България и страните донори. През новия програмен период България ще получи 126,6 млн. евро по приоритетни области, които са Опазване на околната среда, Възобновяема енергия, Гражданско общество, Човешко и социално развитие и Опазване на културното наследство.

През този програмен период Министерството на образованието, младежта и науката отговаря за две програми – първата е „Деца и младежи в риск“, а втората е „Фонд за стипендии“.

Финансирането на програма „Деца и младежи в риск“ е в размер на 7 860 000 евро от страна на страните донори и 1 387 000 евро национално съфинансиране. Целта на програмата е да се постигне интеграция и повишаване на капацитета по посока на личностното им и социално развитие

Амбициите на програмата са насочени към създаването на младежки центрове със знак за качество на Съвета на Европа, разработване на подходящи и ефективни неформални образователни услуги, насочени към обхващане на повече деца и младежи в риск, включително и представители на социално слабите, подготовка на учители и ромски медиатори за работа в съответствие с добрите практики на Съвета на Европа.

Основна цел на програмата е предприемането на  ефективни и резултатни мерки, насочени към уязвими групи деца и младежи чрез разработването на пакети за включването им в образователни и социални дейности в младежки центрове и в детските градини.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство е приносът на държавите Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа. България е страна-бенефициент по Финансовия механизъм на ЕИП от момента на присъединяването си към Европейския съюз и ЕИП през 2007 г.

Източник: Пресцентър на МОМН