Мнения

Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на общ представител в състава на Комитета за наблюдение ОП НОИР

В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:
Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Социална фондация „Инди рома 97“

Сдружение „Свят без граници“

НКФ „КАРИТАС България“

Фондация за социална промяна и включване

СНЦ „Нов път“
Група Екология

Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“

Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“

Асоциация на българските черноморски общини
Група Образование и обучение

Национална асоциация на ресурсните учители

Фондация „Заедно в час“

СНЦ Американски университет в България
Група Научно-изследователска и развойната дейност

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Група Култура

Фондация Център за модернизиране на политики
Група Младеж

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите

Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“

Сдружение „Национален младежки форум“

Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.

Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.

В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.