Мнения

Покана към юридически лица с нестопанска цел за избор на общ наблюдател в Комитета за наблюдение на ОП НОИР

В изпълнение разпоредбата на т. 8 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по т. 2 и ги кани да излъчат общ наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:

Група Образование и обучение

 • Фондация „Опън спейс“
 • Фондация на бизнеса за образованието
 • Фондация „Институт Отворено общество“
 • Фондация „Заедно в час“
 • Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра
  Група Предоставяне на информационни услуги
 • Агенция за развитие на човешките ресурси
  Група Младеж
 • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
 • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
  Група Човешки и граждански  права и свободи
 • Сдружение Национална мрежа за децата.

Одобрените организации в срок от  5 дни от датата на уведомяване писмено уведомяват министъра на образованието и науката за излъчения наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник, съгласно т. 9 от Механизма.

Излъченият наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник трябва да отговарят на критериите посочени в т. 10.1, т. 10.2, т. 10.3 и т. 10.4 от Механизма.

В срок от 15 дни от уведомяването по т. 9 от Механизма, излъчените наблюдатели с право на съвещателен глас и техните заместници представят на министъра на образованието и науката документи, доказващи обстоятелствата по т.10 от Механизма.