Училища

Покана за проекти за училищни и студентски практики по ОП “Човешки ресурси“

Министерство на образованието и науката представя покана по Оперативна програма “Човешки ресурси“; Приоритетна ос 3 “Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“: Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Училищни и студентски практики“.

Цели

– Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
– Улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
– Изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса

Дейности

Компонент 1: Практики за ученици в реална работна среда;
Компонент 2: Студентски практики в реална работна среда;

Бенефициенти

По Компонент : Професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация, професионални колежи в партньорство с работодатели, работодателски организации, занаятчии, браншови организации, изследователски центрове и организации.
По Компонент 2: Висши училища в партньорство с работодатели, работодателски организации, занаятчии, браншови организации, изследователски центрове и организации.

Бюджет

Общият бюджет по схемата за безвъзмездна финансова помощ е 3 911 660 лв. Максималната субсидия по компонент 1 е 60 хил. лв., а по Компонент 2 – 100 хил.лв.

Краен срок: 7 януари 2009 г., 16 часа

Повече информация и формуляри за кандидатстване:

http://sf.mon.bg/index.php?w=071108091902