Мнения

Покана за представяне на проектни предложения по Приоритетна ос 4 на ОП РЧР

МОМН, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 4 на ОП РЧР.

Специфични цели:

  • Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии;
  • Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели;
  • Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности.
  2. Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател.
  3. Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.

Краен срок: 3 декември 2012 г.

Още информация