Мнения

Покана за представяне на предложения EACEA/05/2016 в рамките на програма “Еразъм, Ключово действие 3

Настоящата Покана за представяне на предложения EACEA/05/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж включва две партиди:

Партида 1: Образование и обучение
Партида 2: Младеж

Настоящата покана подкрепя три проектни направления:
Направление 1: Проекти за транснационално сътрудничество (партида 1 и партида 2)
Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти (партида 2)
Направление 3: Работа в мрежа на националните агенции „Еразъм+“ (партида 2)

Изисквания за минимален състав на партньорствата:
Направление 1: 4 организации, представляващи 4 допустими държави. Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членове на мрежата (т.е. двама партньори от мрежата плюс 2 организации, които не са членове на мрежата);
Направление 2: 3 организации, представляващи 3 допустими държави;
Направление 3: 4 национални агенции „Еразъм+“ в областта на младежта, представляващи 4 допустими държави.

Краен срок: 30 май 2016 г.

Още информация