Мнения

Покана за представяне на предложения – EAC/13/11 – Европейска мрежа за политика в областта на ключовите умения в училищното образование

Поканата за представяне на предложения EAC/13/11 – Европейска мрежа за политика в областта на ключовите умения в училищното образование е отворена за участие от страна на министерствата на образованието и други публични субекти, като тези, които отговарят за учебните програми, обучението на учителите, оценяването, изследователските центрове и университетите, фондациите и сдруженията с юридическа правосубектност и регистриран офис в една от държавите, които участват в Програмата за обучение през целия живот.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на тази мрежа, възлиза на € 500 000 евро за 2012 г. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общия размер на допустимите разходи.

Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.

Краен срок: 30 септември 2011 г.

Виж повече информация