Мнения

Покана за предложения по Програма „Учене през целия живот“

Покана за предложения по Програма „Учене през целия живот“.

Целите на поканата за представяне на предложения са:

 • – да се предостави подкрепа на проектите за транснационално сътрудничество при разработването и прилагането на съгласувани и съвместни образователни и други политически мерки. Целта им е повишаване на участието и успеваемостта на учениците от ромски произход в общообразователния курс и в професионалното образование и обучение (ПОО);
 • – да се предостави подкрепа на мрежовите дейности за повишаване на осведомеността за най-успешния опит, сближаването на образователните мерки и другите политически мерки за социалното интегриране на децата и учениците от ромски произход.


Получателите могат да бъдат неправителствени организации (НПО), работещи в областта на интеграцията на ромите, други публични органи и организации на заинтересовани лица, национални министерства, отговорни за образованието и обучението, училища, други органи за обучение, функциониращи в държавите-членки.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

 • – 27-те държави-членки на Европейския съюз;
 • – държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария;
 • – страните кандидатки за членство в ЕС: Хърватия, Турция.
 • Допустими дейности:
 • – Обучение на учители и медиатори в общността;
 • – Проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет;
 • – Проекти за сътрудничество (напр. за взаимно обучение и провеждане на открити уроци за обмяна на опит, разширяване, увеличаване или широко използване на най-добри педагогически практики, практики в помощните училища и практики за наставничество);
 • – Действия в сферата на повишаването на осведомеността и разпространението, които могат да включват също така и характеристики, свързани с равни възможности и образование за гражданите;
 • – Работа в мрежа.


Максималната продължителност на проекта е 12 месеца. Дейностите трябва да започнат задължително между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.

Общият бюджет, определен за тази покана, възлиза на 584 000 евро. Максималната сума на безвъзмездните средства за всеки отделен проект е в размер на 150 000 евро.

Краен срок: 16 септември 2011 г. (за дата на изпращане се счита датата на пощенското клеймо)

Източник: Портал Европа