Покана за предложения по Програма “Учене през целия живот”

Покана за предложения по Програма “Учене през целия живот”

Покана за предложения по Програма “Учене през целия живот”.

Целите на поканата за представяне на предложения са:

 • – да се предостави подкрепа на проектите за транснационално сътрудничество при разработването и прилагането на съгласувани и съвместни образователни и други политически мерки. Целта им е повишаване на участието и успеваемостта на учениците от ромски произход в общообразователния курс и в професионалното образование и обучение (ПОО);
 • – да се предостави подкрепа на мрежовите дейности за повишаване на осведомеността за най-успешния опит, сближаването на образователните мерки и другите политически мерки за социалното интегриране на децата и учениците от ромски произход.


Получателите могат да бъдат неправителствени организации (НПО), работещи в областта на интеграцията на ромите, други публични органи и организации на заинтересовани лица, национални министерства, отговорни за образованието и обучението, училища, други органи за обучение, функциониращи в държавите-членки.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

 • – 27-те държави-членки на Европейския съюз;
 • – държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария;
 • – страните кандидатки за членство в ЕС: Хърватия, Турция.
 • Допустими дейности:
 • – Обучение на учители и медиатори в общността;
 • – Проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет;
 • – Проекти за сътрудничество (напр. за взаимно обучение и провеждане на открити уроци за обмяна на опит, разширяване, увеличаване или широко използване на най-добри педагогически практики, практики в помощните училища и практики за наставничество);
 • – Действия в сферата на повишаването на осведомеността и разпространението, които могат да включват също така и характеристики, свързани с равни възможности и образование за гражданите;
 • – Работа в мрежа.


Максималната продължителност на проекта е 12 месеца. Дейностите трябва да започнат задължително между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.

Общият бюджет, определен за тази покана, възлиза на 584 000 евро. Максималната сума на безвъзмездните средства за всеки отделен проект е в размер на 150 000 евро.

Краен срок: 16 септември 2011 г. (за дата на изпращане се счита датата на пощенското клеймо)

Източник: Портал Европа

Коментари във Facebook