Мнения

Покана за определяне на представители комитета за наблюдения на ОП НОИР

Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 1. В изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

  •    човешките и гражданските права и свободи, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  •    социалното включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи;
  •    екологията;
  •    образованието и обучението;
  •    предоставянето на информационни услуги;
  •    научно-изследователската и развойната дейност;
  •    културата;
  •    младежта;
  •    общественото здраве.
   

 2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 2 от Механизма.
 3. В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата – 11 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ за участие в избора.
 4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
 5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник-министър председателя и министър на правосъдието.
 6. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

  Декларация по чл. 7, ал. 5, т. 4 от Механизма