Учители

Покана за научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка“

Научно‐практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българско то предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задачата е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Форми на участие: с доклад  

Изискване за участие:

1.Обем на доклада – до 4 стр., придружен с презентация.
2.Текстът на доклада и презентацията да бъдат представени на хартиен и магнитен носител.

Вашите доклади могат да бъдат разработени в следните тематични направления:

Организация и управление на предучилищното образование.
Приемственост между детската градина и началното училище. Иновации и технологии в образователния процес.
Изграждане на позитивна подкрепяща среда – гарантиране на свободата, равнопоставеността, равния шанс и достъпа до образование.

Изискванията към техническото оформяне на докладите и пълната информация ще намерите ТУК.

Краен срок за подаване на регистрационната форма: 28 февруари 2013 г.