Мнения

Покана за кандидатстване по КД2, “Стратегически партньорства“, сектор “Училищно образование“

По настоящата Покана за подаване на предложения в сферата на Училищното образование ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.

Стратегическите партньорства в сферата на Училищното образование трябва да включват най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация.

През 2016 г. наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, ще бъде разпределен, както следва:
За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността;

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между местни/регионални училищни власти за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално ниво.

За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.

Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства имат възможност да кандидатстват по всички бюджетни пера, валидни за дейността

Краен срок: 31 март 2016 г., 13:00 часа българско време

Още информация