Учители

Под какъв код се регистрират допълнителните споразумения на заместник-директорите?

Какво е основанието за промяна на длъжностите на възпитателите и пом-директорите от 01.08.2016 г. по КТ?
Под какъв код се регистрират допълнителните споразумения на заместник-директорите?
Основание за промяна в длъжността е чл. 119 от КТ във връзка с § 27, ал. 2 от ЗПУО.
Със заповед № РД 01-489/28.07.2016 г. на министър Зорница Русинова е направена промяна в НКПД и има кодове за длъжностите на заместник-директор. Заповедта е на официалния електронен адрес на МТСП.