Мнения

Подписаха първите договори с одобрени бенефициенти по покана на фонда за стипендии на ЕИП

На 17 февруари 2012 г. бяха сключени първите 23 от общо 71 договори с бенефициенти, одобрени по Третата покана за набиране на кандидати за стипендии по проект на МОМН BG0057 „Развитие на устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“, информира пресцентърът на МОМН.

Общият размер на стипендиите, отпуснати на двадесет и тримата бенефициенти, е 49 857 евро. Стипендиите са по мярка „Б“ – мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал от висшите училища и научните организации в Р България.

Първите 23 бенефициента по поканата са от 11 висши училища от страната (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Бургаски свободен университет, Нов български университет, Шуменски университет „К. Преславски“, Русенски университет „А. Кънчев“, Югозападен университет „Н. Рилски“ – Благоевград, Американски университет в България – Благоевград, Тракийски университет – Ст. Загора, Технически университет – София и Университет по хранителни технологии – Пловдив), от Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Всички са специалисти в следните шест от деветте области на знанието: педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина.

Те ще посетят Норвегия и Исландия с цел обмяна на опит, изнасяне на лекции, участие в научно-изследователски проекти и квалификационни курсове, за период от една до четири седмици.