Учители

Подлежи ли на изплащане ПКС, когато си в платен отпуск или в болничен?

Подлежи ли на изплащане ПКС, когато си в платен отпуск или в болничен?
Съгласно разпоредбата на чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
В чл. 17 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата са определени елементите, които се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда. Възнаграждението за придобита ПКС е допълнително възнаграждение с постоянен характер, поради което следва да бъде включено в базата за изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение.
За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение определено по реда на Кодекса за социално осигуряване. За първите три работни дни от временната неработоспособност осигурителят изплаща на осигуреното лице 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.   

Източник: mon