Училища

Подготвя се ново издание на рейтинговата система на висшите училища

Ново издание на рейтинговата система на висшите училища в Република България (http://rsvu.mon.bg/RSVU/) се очаква да бъде подготвено за публикуване до края на годината.

Актуализираната методология и система от индикатори, които ще бъдат използвани в третото издание на рейтинга, бяха представени на две поредни експертни срещи на 7 и 9 октомври 2013 г., в които участваха повече от 50 преподаватели и представители на академични ръководства от висшите училища, както и представители на студентски организации, Националната агенция за оценяване и акредитация, работодателски и синдикални организации и Министерството на образованието и науката.

Рейтинговата система на висшите училища в България беше създадена по проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България”, управляван от МОН и публикувана през 2010 година, като за първи път предостави детайлна информация за реализацията на завършилите по професионални направления и висши училища в България. Рейтингът дава възможност за сравнение на резултатите на висшите училища по всяко едно от съществуващите в системата на висшето образование 52 професионални направления.

В обновеното издание на рейтинга се предвижда да бъдат запазени  използваните досега близо 50 различни показатели, разпределени в 6 групи, които измерват качеството на учебния процес, научната дейност, реализацията на завършилите, престижа на висшите училища, състоянието на учебната среда и удовлетвореността на студентите от социално-битовите и административните услуги. Предвижда се появата и на нови индикатори, свързани с разширяването на информационната база за оценка на научните публикации и включването на работодателите, преподавателите и служителите във висшите училища сред изследваните групи наред със студентите.

Уеб платформата на рейтинговата система ще има обновен дизайн и ще предложи серия допълнителни възможности за проследяване и визуализиране на промените и тенденциите в представянето на висшите училища в различните издания на рейтинговата система според стандартизираните класации и по отделните индикатори в системата. Потребителите ще получат и достъп до обобщени данни за реализацията на завършилите по професионални направления, включително относно средния осигурителен доход, нивото на безработица, дела на осигурените сред тях, както и информация за това каква част от завършилите работят на позиция, за която се изисква висше образование. За първи път рейтинговата система ще включи и информация за най-често упражняваните професии от завършилите по професионални направления и висши училища.

Както и досега Рейтинговата система ще позволява изработването на стандартизирани и собствени класации в зависимост от различните интереси на потребителите, които в новото издание ще могат да избират от близо 70 индикатори, по които да сравняват висшите училища.

За изработване на системата ще бъде използвана информация от висшите училища, централизирани регистри, международни бази данни, както и от анкетно проучване на мнението на студенти, работодатели, преподаватели и служители във висшите училища.

Очаква се резултатите от новото издание на рейтинговата система да бъдат публикувани към края на месец декември 2013 година.

Изпълнител на дейностите, свързани с обновяването на рейтинговата система, е Консорциум, съставен от Институт „Отворено общество“ – София, МБМД Консултинг и Сирма Груп. Те се реализират в рамките на проект BG051PO001-3.2.04-0001, „Развитие на рейтинговата система на висшите училища” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Таблиците за съответствия на научните области от базите данни Scopus и Web of Knowledge и професионалните направления в българското висше образование, както и предварителен списък на предложените индикатори в новото издание на рейтинговата система са достъпни на: http://osi.bg

За повече информация и обратна връзка: abaikusheva@osi.bg

Източник: Пресцентър на МОН