Институции

Повече средства за студенти държавна поръчка

Държавата ще субсидира обучението на 42 611  новоприети студенти в 38 държавни висши училища през академичната 2023 – 2024 година. Техният брой се увеличава с 1 388 в сравнение с настоящата учебна година.

Това предвижда Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката.

36 188 от първокурсниците, за които държавата ще осигурява средства за издръжка на обучението, ще учат в редовна форма. Останалите  6423 ще се обучават задочно. Отделно се предвиждат и 15 453 места за обучение срещу заплащане.

За следващата учебна година по предложение на министъра на здравеопазването е увеличен броят на местата за студенти по специалности от регулираните професии от професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ спрямо максимално допустимия брой, определен съгласно методика на Постановление на Министерски съвет.

Предвижда се през учебната 2023-2024 година да бъдат приети 2 228 докторанти в държавните висши училища, от които 1 742  в редовна и 486 в задочна форма на обучение. 349 места за докторанти се разкриват и в научните организации – 202 в БАН и 65 в Селскостопанската академия.

Източник: МОН