Учители

Повече практическо обучение за бъдещите учители

Повече практическо обучение за студентите, които се подготвят за учители, предвижда проектът на Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация „учител“. Той е публикуван за обществено обсъждане в рубриката „Проекти на документи“ в сайта на МОН.

Времето за наблюдения и изнасяне на уроци се увеличава от 150 на 180 академични часа.

Увеличени са часовете за прилагането на информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.  За първи път е включено „приобщаващо образование“, което включва обучение за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.

За да се гарантира качествена подготовка, квалификация „учител“ ще се получава само във висши училища, които имат акредитация по професионално направление от областта на педагогическите науки. Освен редовно и задочно, обучението ще може да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от хора, които работят като учители, но нямат нужната квалификация.

Източник: МОН