Повече практическо обучение за бъдещите учители

Повече практическо обучение за бъдещите учители

Повече практическо обучение за студентите, които се подготвят за учители, предвижда проектът на Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация „учител“. Той е публикуван за обществено обсъждане в рубриката „Проекти на документи“ в сайта на МОН.

Времето за наблюдения и изнасяне на уроци се увеличава от 150 на 180 академични часа.

Увеличени са часовете за прилагането на информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.  За първи път е включено „приобщаващо образование“, което включва обучение за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.

За да се гарантира качествена подготовка, квалификация “учител” ще се получава само във висши училища, които имат акредитация по професионално направление от областта на педагогическите науки. Освен редовно и задочно, обучението ще може да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от хора, които работят като учители, но нямат нужната квалификация.

Източник: МОН

Коментари във Facebook