Ученици

Пловдив домакин за първи път на европейско младежко изложение

Пловдив ще е за първи път домакин на европейско младежко изложение – Youth Expo- Create your future, което ще се проведе на 26 и 27 април и ще представи водещи организации у нас и на Стария континент.

Организатор на събитието е Националната мрежа на младежките центрове по програма BG 06 „Деца и младежи в риск“. Нейни членове са четирите младежки центъра у нас – в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. Основната цел на експото е популяризиране на професията на младежкия работник на международно и национално ниво. В рамките на 2 дни ще се проведе изложение на гребния канал в Пловдив, на което участниците – български и европейски младежки организации, ще имат възможност да представят своята работа и дейности по креативен начин пред посетителите и да обменят опит и идеи за съвместна работа.

Ще се споделят добри практики в областта на младежката дейност и неформалното образование между организации, посветени на работата с млади хора. Паралелно в залите на Младежкия център ще се провеждат неформални образователни дейности на различни теми и ще се дискутират установените стандарти за младежка работа в държавите от ЕС.

На 28 април екипите на четирите младежки центрове на националната мрежа ще проведат обучителни сесии, посветени на представяне на методите си на работа, които са в резултат на двугодишно обучение от Съвета на Европа. Ще се обсъдят популяризиране на ценностите на Съвета на Европа, методологията и стандарт за качество на младежка работа сред представителите на национални младежки организации, включително и такива работещи с младежи от ромски произход.

Националната мрежа на младежките центрове е създадена през октомври 2016 г. със следните цели:

– да съдейства за включване и повишаване на възможностите за активно гражданско участие на младите хора на национално ниво;
– да популяризира неформалното образование;
– да работи за промяна на нагласите на обществото към уязвимите групи, включително младежи от ромски произход;
– да създаде условия за реализиране и разпространяване на целите и идеите на младите хора;
– да разшири обхвата на дейност на младежките центрове;
– да участва в изграждането на младежки политики на национално ниво и на единен стандарт за младежка работа;
– да повиши качеството на работа и компетенциите на младежките работници и ромските медиатори чрез обмяна на опит и добри практики;
– да популяризира длъжността „Младежки работник“ и да повиши общественото доверие към професията;
– да изгради единен стандарт за младежка работа;
– да осъществява сътрудничество с български и чуждестранни младежки организации, с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, спорта и др.;
– да популяризира ценностите на Съвета на Европа – права на човека, демокрация и върховенство на закона и кампании като „Движение за език без омраза“ и др.;
– да изгражда международни партньорства с центрове, притежаващи Знак за качество на Съвета на Европа, както и други сродни организации.

Организаторите на събитието се надяват да се превърне в традиция, която да бъде спазена от младежките центрове и да популяризира необходимостта от изграждането на повече такива в страната.

Източник: Младежки център Пловдив