Институции Ученици Училища Учители

Писмо на МОН за процедурата на тестване на учениците

Министерство на образованието и науката изпрати писмо до РУО, в което описва подробно стъпките за възстановяване на присъствено обучение в клас за учениците от 1-4 клас, а след това и на големите ученици. Прилагаме документа.

Училището е длъжно да предостави на родителите информация за бързите антигенни тестове за COVID 19, които ще се прилагат в училище, заедно с декларация за съгласие  учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и представят в училището в електронен формат или на хартия не покъсно от 12 часа на 08.11.21 г.

Родителите на учениците със специални образователни потребности декларират, че тестването ще се извършва в домашни  условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За  последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от  родителите ще се приемат поне два дни предварително.

Тестването на учениците се извършва в класната стая на  паралелката (с изключение на учениците със специални образователни потребности) от  медицинско лице и/или определен от директора педагогически или непедагогически
специалист, като е допустимо участие на доброволци родители, медиатори,  представители на БЧК и др., с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (зелен сертификат).

Обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване (синхронно или асинхронно) в зависимост от възможностите на училището. Училищните директорш организират тестването в училището на педагогическите и непедагогическите специалисти без „зелен сертификат“ със закупените от институцията бързи антигенни тестове за COVID-19. Директори ежеседмично (всеки четвъртък, не по-късно от 17 часа) изпращат на РУО информация за броя на паралелките и за броя на учениците, които се обучават присъствено.