Учители

Пет съвета за планиране на груповата работа в клас

Като учители ние често откриваме, че основно предизвикателство за нас е да планираме, управляваме и достигаме до високо качество на груповата работа в нашата класна стая. Непоколебимо се опитваме да намерим начините това да се случи, защото знаем, че ефективната учебна работа в група улеснява диферециацията, а също така и ни дава поглед върху индивидуалните нужди на всеки участник в нея.

Правим това, защото добре структурираните учебни дейности са единственият начин да научим младите хора на уменията, които са им необходими, за да работят с успех с другите. Ако постигнем замисленото, това означава, че придобитите в училище умения ще бъдат ползвани с успех след това и те ще помогнат на децата в бъдеще да бъдат добри специалисти, професионалисти и пълноценни граждани.

Така, че да планираме добре груповата дейност, ние трябва да знаем върху какво да се фокусираме, за да го направим възможно най-ефективно. А също така да осъзнаем, че трябва да го направим така, че да ангажираме трайно вниманието им.

Опитвайки се да избегнем стреса в учебния процес, тук споделям пет основни неща, които смятам, че трябва да следваме, за да планираме и осъществим успешно групова учебна дейност.

1. Включете всеки член на групата
Твърде често активността в групата спада, защото динамиката не е по силите на всеки от учениците и така е невъзможно всички да имат принос. Това води до работа „по инерция“ на голяма част от тях, а други работят по начин, който отговаря единствено на собствените им нужди. Когато планирате вашата групова дейност, трябва да я настроите така, че всички участници да имат ясна роля в нея. Това, че просто са заедно и работят по даден казус не означава, че работата автоматично ще се разпредели по идеалния начин. Това по-скоро е само мечта. Във всички случаи учениците трябва да прекарат малко време заедно, но приносът на екипа зависи от делегирането на права и поставянето на точните задачи. Те трябва да са специфични за възможностите на всеки отделен ученик и да изискват постигане на точно определен резултат. Успехът зависи преди всичко от това какво искаме да постигне детето и затова да му поставим адекватна за възможностите му задача.

2. Споделяйте вашата обосновка
Когато става дума за определен тип рутина, младите хора не са по-различни от възрастните. Те имат своята реакция, когато се наложи да променят навиците си. Затова ако го правите, трябва да сте сигурни, че това ще помогне както на груповата работа, така и на самия ученик. Посочете добра причина за това. Промените винаги са свързани с някакво неодобрение и несигурност. Затова се постарайте да обясните на ученика защо правите това и се обосновете за начина на формиране на групата. Обяснете им защо ги организирате по този начин и не се страхувайте да разкриете как сте използвали личните си знания, опит и рутина, за да повлияете положително на развитието на техните индивидуални нужди.

3. Насочвайте и напътствайте    
След като започне да работи по дейността на групата, всеки ученик най-вероятно ще се придържа към своето социално поведение, с което общува със съучениците. Това оказва влияние на качеството на работата и на динамиката в отношенията в групата. До какво може да доведе такова поведение:

– Никой в групата не си взаимодейства с желание
– Един или двама членове доминират, докато другите могат да се откъснат от работата или по-лошо – да работят активно срещу останалите
– Всеки участва без ясна насока

Какво трябва да се направи, за да се избегнат тези проблеми:

– Обяснявате на групата, че нищо не е свършено, докато всеки един от нея не е взел конкретно участие в решаване на казуса/проблема/задачата
– Определяне на изявен лидер за всеки от етапите в рамките на дейността, така че всеки един от участниците да има определена „собственост“ върху крайния резултат.                                
– Всеки ученик в групата трябва да запише своите RAG оценки за това дали те разбират или са съгласни с резултатите на екипа и минавайки през всеки, можете да проверявате прогреса спрямо насоките, които са зададени и допълнително да ги развиете, като предизвикателство за учениците.

4. Пазете интереса жив
Повечето младежи имат интензивен живот извън училище и мислите им са заети с доста други неща, различни от уроците. Това трябва да се използва и стимулира при работата им в екип за образователни цели. Когато един ученик отговаря на въпроси на учител или дава обратна връзка за напредъка на групата, това е отлична възможност за другите ученици да „изключат“ по темата. Тези, които се ангажират с „активно слушане“ приемат, обработват и осмислят получената информация според своите лични разбирания. Има и такива, за които това е добър повод да отнесат вниманието си при свои, вероятно по-занимателни теми като така стават „пасивни слушатели“, които чуват, но не слушат.

Това значи само едно – че учителят трябва да помисли как да ангажира вниманието на всички във всеки момент. Дори в такъв, в който се е фокусирал само върху един ученик. Особено важно в такива моменти е да се приканват членовете на групата да споделят с всички своите резултати. Ефективен начин за съсредоточаването на вниманието е задачата да се записват резултатите от обратната връзка на другите групи. Това най-малкото ще им даде и добър житейски урок.

5. Общи цели
Има много начини да се отговори на задачите и когато работят в група, учениците често не се съгласяват с други мнения. Без идея за общоприетото, споделено разбиране за насочване на усилията в една посока, отделни членове на екипа може и да бъдат разочаровани и демотивирани. Това влияе негативно на общата работа.

За за избегнете такъв момент, трябва да имате ясна идея и категорични критерии за начина на работа. Също така и ясно становище за това какво трябва да се постигне като отговор.

Ричърд Канинг, специално за Teacher.bg

Ричърд Канинг е учител и съосновател на GrouoU, стартираща компания, ангажирана с използването на технологиите за достигане на по-високо качество на груповите ангажименти в клас.