Мнения

Пет са приоритетите пред професионалното образование в ЕС

Съвместните действия на министрите, отговорни за професионалното образование и обучение на държавите-членки на ЕС за за периода 2015-2020 г. ще бъдат фокусирани в 5 средносрочни приоритета:

– Насърчаване на обучението на работното място във всичките му форми, със специално внимание към чиракуването, с участието на социалните партньори, компаниите, камарите и доставчиците на професионално образование и обучение, както и стимулиране на иновациите и предприемачеството;

– По-нататъшно развитие на механизмите за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в съответствие с Препоръката за европейската система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, създаване на непрекъснати информационни цикли в началното и продължаващото професионално образование и обучение, базирани на резултати от ученето;

– Подобряване на достъпа до професионално образование и обучение и квалификации за всички чрез по-гъвкави и пропускливи образователни системи, по-специално чрез предлагане на ефикасни и интегрирани системи за професионално ориентиране и осигуряване на възможности за валидиране и признаване на неформално и самостоятелно учене;

– По-нататъшно засилване усвояването на ключови компетентности в учебните програми за професионално образование и обучение и предоставяне на по-ефективни възможности за тяхното усвояване и доразвиване в началното и продължаващото професионално образование и обучение

– Въвеждане на систематични подходи и на възможности за начално и продължаващо професионално развитие на учителите, обучителите и менторите в професионалното образование и обучение както в професионалните училища, така и в работна среда.