Институции Учители

Пенсионирането на учители ще струва още 21 млн. лв.

Пенсионирането на учители остава тежко бреме за бюджета.

Правителството отпусна в сряда 20 792 899 лв., които са предназначени за обезщетения на напускащите системата преподаватели. Средствата са планирани и са по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 г. С отпуснатата сума ще се покрият направените от училищата разходи за обезщетения за месеците май-юни 2019 г.

Общо по програмата до края на годината са заложени 36.5 млн. лв. От 2015 г. средствата по нея растат неизменно, като започнаха от 17 млн. лв. Прогнозите на МОН са до декември да се пенсионират около 11 хиляди души – 8100 педагози и 2900 непедагогически персонал. Повечето ще освободят позициите си поради пенсиониране, други – заради закриване или преструктуриране на учебното заведение. Твърде възможно е бройките да се окажат повече от планираните и да се наложи увеличение на парите за това перо, както това се случи предходни години.

На педагогически специалист при пенсиониране се полагат до 10 брутни работни заплати, а на непедагогическия персонал – до 8 брутни работни заплати. Не се финансират или се възстановяват получените обезщетения, ако след прекратяването на трудовите отношения човекът бъде нает от същия работодател в срок до 5 ноември 2019 г. Програмата обхваща всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националния дворец на децата и Логопедичния център – София.

Източник: segabg.com