Ученици Училища Учители

Парламентът одобри три условия за дистанционно обучение

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за училищното и предучилищното образование. Три са условията при извънредна епидемична обстановка заради коронавируса и по здравословни причини или по желание след разрешение от образователния инспекторат учениците да могат да се обучават дистанционно, докато другите работят в клас. Това са здравословни причини на ученика или на член на семейството, както и след решение на Регионалното управление на образованието по критерии, които не са определени.

Ако няма обявена извънредна обстановка, по здравословни причини и с разрешение на директора ученици могат да се обучават дистанционно до 30 дни. Предвижда се възможност за дистанционно обучение и при непреустановен процес на обучение в училище за повече от 30 дни, когато е поставен под риск живота и здравето на ученика или на негови близки, с които той живее на един адрес.

Приета беше и възможността до 20% от часовете в иновативните училища да се провеждат в електронна среда.

Предучилищно образование за 4-годишните деца става задължително от учебната 2023/2024 година, но ще се провежда в детски градини и с игри. Родителите на децата, които не са приети в общинска градина, ще бъдат компенсирани финансово от държавата. Днес МОН  публикува тазгодишните насоки за работа на детските градини.

„Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите“, предвижда новата разпоредба.

Източник: Dnevnik.bg, Novinite.bg