Институции

Парламентът дефинира понятието „защитени специалности“

Парламентът дефинира понятията „защитени специалности“ и „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.

Това стана с промени на второ четене в Закона за професионалното образование и обучение, предава БТА.

„Защитена специалност от професия“ е специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която има заявена потребност от министерства и работодателски организации, но липсва заявен интерес от ученици за обучение или заявеният интерес е нисък, а на национално или областно ниво има необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по нея.

Те приеха и дефиниция за „специалност от професия, по която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“ – специалност, която е от значение за икономическото развитие на страната или на областта и за която може да се прогнозира бъдещ недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда в сравнение с броя на обучаващите се.

Списъкът със защитените от държавата специалности от професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет. Същото важи и за специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Парламентът регламентира също, че обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор, между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение или средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка.

Обучението чрез работа включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в съответната институция. Практическото обучение при работодател в реална работна среда ще се провежда в предприятието под ръководството на наставник, определен от работодателя. Наставникът, който ще е работник или служител в предприятието, трябва да притежава съответната професионална квалификация, да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия и да е преминал обучение за наставници.

Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се осъществява от учител-методик в училището или от преподавател-методик в професионален колеж или център за професионално обучение, който се определя от директора на обучаващата институция.

Въвеждат се изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Сред изискванията са работодателят да са регистрирани като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария; да не е обявен в несъстоятелност, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и др.

Министерството на икономиката ще поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията.

Източник: investor.bg