Ученици Училища

Още 14 училища затвориха врати

Нови 14 училища са затворили врати в началото на учебната година поради закриване или преобразуване.

Общообразователните училища в страната са останали 1955.

Децата в забавачките са намалели с 1%, а педагогическият персонал се е увеличил със 182 души. През учебната 2017/2018 година 16,3 хил. ученици са напуснали училище, като 7500 са заминали в чужбина, а 6500 – „по семейни причини“.

Това сочат основните резултати от проведените от НСИ годишни изследвания за дейността на образователните институции. Към 1 декември 2018 г. в страната функционират 1834 самостоятелни детски градини с директор. Средно по 119 деца има в една детска градина, като за градовете те са 154, а за селата – 62. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19,8 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души. Частните детски градини са 101 и са с 3 повече от предходната година.

Към 1 октомври учебни занятия се водят в 1955 общообразователни училища. Те са с 14 по-малко от предходната година поради закриване или преобразуване. Учениците са 581,3 хил., от които 86,1 хил. са записани в училища в селата.

През миналата учебна година 16,3 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 13,9 хил. са били в основното образование. Най-много са заминалите в чужбина – 7,5 хил. (46,1%), следвани от напусналите по семейни причини и поради нежелание да учат – 6,5 хил.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71,8 хил., а средно образование – 26,5 хил. ученици.

Професионалното образование и обучение през настоящата учебна година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 359 професионални гимназии и 25 професионални колежа с прием след средно образование. В тях се обучават 136,2 хиляди.

В момента 229,5 хил. студенти са записани в степените „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, което е с 6,9 хил. (2,9%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. През 2018 г. най-много дипломирали се от колежите са в специалности от „Здравеопазване“ – 665 души.

В университетите и висшите училища студентите български граждани са 199,4 хил. души, а най-много чуждeстранни студенти има от Гърция – близо 25%. През 2018 г. в университетите и специализираните висши училища са се дипломирали 51,2 хил. души, като най-много са в „Бизнес и администрация“ – 15 204 души, „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 6113 души, и „Образование“ – 4875 души.

Към 31 декември 2018 г. у нас се обучават 6467 докторанти, което е с 97 по-малко от 2017 г. Най-много докторанти има в „Науки за обществото и човешкото поведение“, „Здравеопазване“ и „Образование“.

Източник: duma.bg