Институции Училища Учители

Още 11 000 педагози и служители напускат системата

Едва ли със 17 национални програми за 76 млн. лв. може да се модернизира системата на училищното образование.

При ефективно използване обаче този ресурс, отпускан донякъде на проектен принцип, може да бъде много полезен за предприемчивите училища. Какво да очакват училищата тази година?

ЛЪВСКИЯТ ПАЙ – ЗА ПЕНСИИ

Както винаги, най-много пари гълта програмата за оптимизация на вътрешната структура на персонала в училищата, по която се изплащат обезщетения на пенсионираните педагози. От 2015 г. заложените средства по нея растат всяка година – от 17 млн. лв., на 22 млн. лв. през 2016 г., 28 млн. лв. през 2017 и 2018 г., а сега – рекордните 36.5 млн. лв. Тази година се очаква системата да напуснат 8100 педагози и 2900 непедагогически персонал, долу-горе толкова, колкото и миналата година. През 2018 г. обаче разходите за обезщетения почти се удвоиха – наложи се да се отпуснат допълнително още 21 млн. лв., макар че броят на пенсиониралите се не излезе от прогнозираните рамки. На пенсионираните преподаватели се полагат по 10 брутни работни заплати, ако са работили 10 г. в системата.

МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ

Заради почти повсеместния недостиг на преподаватели през 2019 г. МОН пуска пилотна програма „Мотивирани учители“ с бюджет от 1.7 млн. лв. По нея се предвижда да бъдат обучени 100 специалисти за придобиване на педагогическа правоспособност по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии и чужди езици. Ще се финансира 1-годишно задочно обучение. Кандидатите трябва да имат висше образование и да представят препоръка от работодател или преподавател в университета.

До 150 действащи преподаватели пък ще получат допълнителна квалификация за учители по математика, физика, информатика, природни науки в основното образование, информационни технологии, чужд език и религия. Средствата на човек тук са идентични с предния модул. По третия модул на програмата пък ще бъде сформиран „корпус“ от 80 педагози във въпросните области (с поне 8 г. опит), които ще бъдат изпращани в училища с концентрация на ученици с обучителни затруднения, за да помогнат за повишаване на резултатите им. За целта с тях ще се сключват 3-годишни договори, като през това време ще получават по 300 лв. допълнително възнаграждение месечно и 200 лв. за месечен наем за срок от 12 месеца.

За квалификация на учители по едноименната програма пък са заложени 850 хил. лв. (с 50 хил. лв. повече от 2018 г.), като новото този път е, че темите няма да са строго фиксирани, а ще се подбират в зависимост от интереса на учителите. Те ще са с акцент върху уменията за лидерство, развиването на иновациите и цифровите технологии и ще са съобразени с регионалните особености на школата, откъдето идват педагозите. Планирано е през обучения да минат поне 2650 учители.

АКЦЕНТ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИИТЕ

Две са новите програми за 2019 г. с акцент върху технологиите и иновациите. По едната програма специалисти от ИТ сектора ще влизат в класните стаи на около 500 краткосрочни семинара – 2 учебни часа до 2 пъти в годината, за да мотивират учениците от 1-ви до 10-и клас да се ориентират към професия в тази сфера. За този модул са планирани 100 хил. лв. – за командировъчни на специалистите, наем на зала, оборудване и т.н. С 500 хил. лв. ще се финансират специално разработени от бизнеса уроци – около 900 на брой (до 18 учебни часа общо на урок/обучение), с които работодателите ще се включат директно в учебните часове на гимназистите от професионалните и профилирани гимназии.

400 хил. лв. пък са предвидени за стаж на преподаватели, които от своя страна също ще влязат в ИТ фирмите, за да се запознаят с новостите в ИТ технологиите. Те ще могат да отидат на семинари до 18 астрономически часа (200 на брой), или да се включат в проекти на фирмата до 40 часа (до 50 учители). Кандидатстването за всеки модул ще е поотделно, като ще се финансират училищни проекти по реда на постъпването им до изчерпване на лимита за съответния модул.

По втората програма пък с 1.5 млн. лв. ще се насърчат иновациите в училище. Ще се подкрепят партньорства между училища, в които вече има иновации и такива, които искат да реализират подобни нововъведения. Очаква се в нея да се включат общо 580 учебни заведения. Школата ще трябва да определят група от осем учители и ученици, които да демонстрират иновацията си в партньорското училище. По програмата ще бъде създадена платформа за популяризиране на иновациите чрез съвместен продукт на училищата партньори – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др. За мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации, са планирани 913 500 лв. за до 290 училища и до 2320 ученици и учители. За популяризиране на добри иновации на училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в програмата, са заложени до 580 000 лв.

Миналогодишната програма „Обучение за ИТ кариера“, по която ученици се обучават за професията „приложен програмист“, продължава и тази година с 370 хил. лв. по-висок бюджет, т.е. общо 770 хил. По нея вече ще могат да се финансират и обучения на учители от направление компютърни науки. За ИКТ технологии има и още 11 млн. лв., с 1 млн. лв. повече от м.г. По програмата за ИКТ традиционно училищата получават средства за осигуряване на интернет свързаност, за внедряване на съвременни методи за електронно обучение, електронни дневници и платформи и т.н. През 2018 г. по данни на МОН с wi-fi са били снабдени 1115 учебни заведения, а през тази амбицията е безплатен интернет да получат всички 2400 школа у нас.

СЪВРЕМЕННА СРЕДА

Ако м.г. за осигуряване на съвременна образователна среда бяха предвидени 9.2 млн. лв., то през 2019 г. за целта има 7.3 млн. лв. Една от причините за това е, че модулът за закупуване на шкафчета, по който бяха дадени 2.9 млн. лв., отпада. За сметка на това пък изнесени уроци вече ще могат да се провеждат не само в музеите, за което м.г. имаше 100 хил. лв., а и в други културни институции – театри, галерии, както и посещения на музикални събития (планирани 250 хил. лв.). Както и досега, за модернизиране на базата и учебното съдържание в професионалните гимназии са заложени 1.7 млн. лв., за подобряване на експерименталната работа по природни науки – 2 млн. лв., а за целодневно обучение на учениците – 800 хил. лв. За оценяване на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки има 1 млн. лв., което е със 700 хил. лв. по-малко от м.г. 1.6 млн. лв. са планирани за първи път тази година за центровете за специална образователна подкрепа – за закупуване на специализирани уреди за терапевтична и рехабилитационна дейност.

За достъпна архитектурна среда и сигурност в училище са заделени около 200 хил. лв. по-малко – 1.2 млн. лв. вместо миналогодишните 1.4 млн. лв. Разликата е в ущърб на модула за сигурност – по него т.г. ще се финансират не 42, а 19 сигналноизвестителни системи, 23, а не 48 системи, осигуряващи наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение, както и 14 системи за контрол на достъпа (новост за т.г.).

ДЕСЕГРЕГАЦИЯ

Четвъртата нова програма е за образователна десегрегация, по която ще се подкрепят дейностите на общините за преодоляване на процесите на сегрегация. С общо 1 млн. лв. могат да се финансират транспортни разходи на сегрегирани деца и ученици до детски градини и училища, обмен на добри практики между учителите, работа с родителите. Ще се осигуряват учебни пособия, материали и включване на образователни медиатори за работа с родителите за съвместно възпитание.

ГРИЖА

Известни промени има в програмата за допълнителна подкрепа за учениците. Миналата година „С грижа за всеки ученик“ беше финансирана с 2 млн. лв., които се изразходват за допълнително обучение на учениците от началния и прогимназиалния етап за повишаване на нивото на постиженията им. Тази година по “Заедно в грижата за ученика” са планирани двойно по-малко средства – 1 млн. лв. 350 хил. лв. ще са за осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио за тях. Очаква се в този модул да се включат 500 учители, а 11 хиляди деца да се сдобият с лично портфолио за проследяване на успеха.

650 хил. лв. пък ще отидат (за първи път тази година) за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап. Целта е да се осигури плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. 750 предложения,1500 учители, 52 000 часа са индикаторите за изпълнение към модула.

По програма „Заедно за всяко дете“ са предвидени 150 хил. лв. по-малко от м.г., т.е. общо 300 хил. лв. 100 хил. ще отидат за екипите за обхват, които издирват отпаднали деца (вместо досегашните 300 хил. лв.), а за добри практики за взаимодействие с родителите – 200 хил. лв. вместо досегашните 150 хил. лв.

ТРАДИЦИИ

За заместващи учители и създаване на условия за непропускане на учебно съдържание в училище и в детските градини през 2019 г. са заложени малко повече от м.г. – 2.5 млн. лв. вместо досегашните 2 млн. лв. Увеличение на бюджета има и по програмата за подготовка и за провеждане на ученическите олимпиади и състезания – от 3 на 3.2 млн. лв. В подготовката на учениците вече ще могат да се включват представители на университетите и БАН. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика. По програма за детските градини, по която се подкрепят деца в риск от подготвителните групи за достигането на готовност за училище, пък са заложени наполовина по-малко средства – 200 хил. лв.

Източник: segabg.com