Институции Ученици

Оценките от училище влизат в университета?

Оценките от избираемите предмети от профилираната подготовка в 11-и и 12-и клас ще важат в университета по предмети със същата тематика.

Те ще носят определени кредити, които при решение на висшите учебни заведения, ще бъдат признавани, без да бъдат изучавани в отделни курсове. Такава възможност ще има от учебната 2020/2021 г., обявиха от МОН, след като на сайта на ведомството бяха публикувани новите програми за профилирана подготовка в гимназиите.

Учебните предмети за профилираното обучение са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт.

Според новите програми профилираната подготовка представлява съвкупност от три до четири учебни предмета. Два от тях ще се определят на национално ниво, а другите един или два на училищно. Всеки от профилиращите предмети ще се състои от задължителни и избираеми модули. „

Учителите ще имат възможност да работят по избираеми модули. Те имат пълна свобода, правят програмата и разпределя учебното време, наименование на модула, така че да надгради още учебното съдържание“, обясни пред „Монитор“ експертът в образователното министерство Александър Трингов.

Например по българския език и литература учениците ще имат 4 задължителни модула -„Езикът и обществото“, „Езикови употреби“, „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“, в които има различни варианти за изучаване на автори и произведения. В тях се засягат различни теми с помощта на български и чужди произведения, като целта е да придобият определени знания. По математика пък имат модул „Геометрия“, “Елементи на математическия анализ”, „Практическа математика“ и „Вероятности и анализ на данни“. С тях се цели учениците да владеят прилагането на определения и на теореми, както и да моделират различни ситуации, да изследват модели и да интерпретират получени резултати.

При интерес от страна на учениците обаче учителите ще имат възможност да разработят допълнителен модул, по който да преподават материал, който е различен от задължителните и профилираните предмети в 11-и и 12-и клас. Именно те ще носят кредити и ще могат да бъдат признавани от университетите, които вземат такова решение.

Профилираните предмети ще обхващат между 18 и 20 часа седмично, като към тях влизат и избираемите модули. Така, ако учениците имат четири профилирани предмета с по 4 часа, остават още 2 или 4, които могат да бъдат използвани за някой от избираемите модули. „

Учениците от профилираните гимназии ще държат втора матура по един от профилираните предмети. Те ще бъдат върху материала от задължителните модули. Учениците с профилиращ предмет български език и литература ще имат възможност да положат и трета избираема матура, която също ще е върху задължителните модули. Евентуалният проблем за учениците би бил, че всеки учител избира с какъв текст да представи конкретна тема и съответно ще бъдат разглеждани различни произведени в различните класове.

Форматът на матурата тепърва ще се разработва, след като бъдат утвърдени програмите.

Източник: novini.bg