Мнения

От тази година се въвежда външното оценяване в училищата

Сред най-важните промени в системата на основното и средното образование, които МОМН започва да въвежда от тази година, е външното оценяване в училищата и полагане на еднакви изпити по отделните предмети от учениците във всички училища. Целта е учениците от един випуск в различни училища да бъдат оценявани по еднакви критерии и да бъде осигурена съвременна и обективна система за контрол и оценка качеството на постигнатите в образователния процес резултати. Министерството ще извърши тази промяна чрез национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, която е с бюджет 13 млн. лв.

 

Външното оценяване ще бъде прилагано от учебната 2009 г. – 2010 г. за всички ученици в края на IV, V, VI и VІІ клас по основните общообразователни предмети, както и в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език по съответния език.

 

Сред дейностите, предвидени в програмата за въвеждане на външно оценяване, са „осигуряване на скенери, оптични четци и компютърна конфигурация за проверка на тестовете, както и необходимите софтуерни продукти” и „подготовка на центрове за проверяване и оценяване на изпитните работи за ДЗИ”, което предполага, че част от цялостния процес ще бъде автоматизиран чрез информационни и комуникационни технологии, а проверката и оценяването на тестовете ще бъде изнесено в специализирани центрове.

 

Програмата, приета с Решение № 106 от 01.03.2010 г. на Министерски съвет, може да бъде прочетена в раздела „Програми и проекти” в сайта на МОМН: http://mon.bg/left_menu/projects/.