Ученици

От коя учебна година влизат в сила изискванията за задължителна квалифиация на педагогическите кадри?

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. съгласно чл. 219, ал. 1, т. 5 всички педагогическите специалисти имат право да повишават квалификацията си, и пак съгласно чл. 219, ал. 2, т. 4 педагогическите специалисти имат задължението да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Съгл. чл. 222, ал. 3 педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по одобрените програми не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране, който е 4 години. Предвид факта, че за период на атестиране са задължителни 3 квалификационни кредита, е допусната възможността поради обективни причини педагогическият специалист да пропусне една година от задължителната квалификация.   

Източник: mon.bg