Институции

Отпускат 731 437 лв. за допълнително финансиране на училища и детски градини

Правителството отпуска допълнително 585 404 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят 189 500 лв. на две общински училища за обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление „Компютърни науки“.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ средствата са 55 091 лв. за 4 общински училища за разработването на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за професионално образование и обучение.

За НП „Заедно за всяко дете“, Модул „Екипи за обхват“ се предоставят 4 198 лв. за командировка на екипите за обхват при осъществяване на мярка „посещение на адрес“, разходи за комуникационни дейности и административни разходи на 37 общински детски градини и училища.

За НП „Без свободен час“ се предоставят 336 615 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.07.2018 г. – 31.10.2018 г.

Отделно от това за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда се предоставят допълнително 135 358 лв. Допълнителни средства в размер на 10 675 лв. са предвидени и за новите защитени детски градини и училища за периода 15.09.2018 г. – 31.12.2018 г.

Необходимите средства се осигуряват от бюджета на МОН за 2018 г.

Източник: novini.bg