Ученици

Отпускат над 1000 стипендии за деца с изявени дарби

Правителството прие Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания през тази година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

Предвидено е подпомагане на деца от държавните и общинските училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието и науката, на земеделието и храните и на младежта и спорта, както и от бюджетите на общините.

Еднократно финансово подпомагане ще получат 66 деца. Новите едногодишни стипендии за деца от държавни училища към съответните министерства и за деца от общински училища, които ще бъдат отпуснати през 2015 година, са 1080. Ще продължи изплащането и на 916 стипендии по Програмата от миналата година. Необходимите за тази цел 1,8 млн. лв. се осигуряват също от централния бюджет.

В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно учениците за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.