Учители

Отпадат ежегодните медицински прегледи за учители?

Министерството на здравеопазването е предприело изменение на Наредбата за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. МЗ иска да oтпадат задължителните ежегодни медицински прегледи за учители. В Наредбата са посочени тежки заболявания, за някои от тях периодът на развиване е различен. Обвързването му с фиксирани срокове не е целесъобразно. Това е и причината Министерството на здравеопазването да предприеме промени в Наредбата.

Министерството предлага да отпадне периодичността на прегледите. Отпада и срокът, в който да се провеждат прегледите, а именно до 30 септември. В проекта се предвижда работодателят да самостоятелно да може да реши на база необходимостта от медицински прегледи.

От министерството искат и различно име за наредбата – „Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист“. Проектът за наредбата ще бъде изпратен и до МОН за спешно съгласуване.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист.

Към момента Наредбата регламентира, че лицата, заемащи длъжността педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и представят пред работодателя си документ за проведен преглед, който показва, че нямат такива заболявания.

Източник: news.bg