Отварят процедура за помощ на ученици от малцинствата

Отварят процедура за помощ на ученици от малцинствата

Одобриха оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи, или получили международна закрила“, в рамките на  Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ (първи срок за кандидатстване), съобщиха от МОН.

В срок до 13.06.2016 г. Управляващият орган ще уведоми одобрените кандидати по електронен път или на хартиен носител (като ги информира и какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да се представят, за да бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

В същия срок Управляващият орган ще уведоми писмено всеки от кандидатите от списъците с отхвърлени проектни предложения и съответно с резервни проектни предложения, като ще посочи основанията за класирането или отхвърлянето им.

Снимка: www.dnevnik.bg

Коментари във Facebook