Ученици

Отварят процедура за помощ на ученици от малцинствата

Одобриха оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи, или получили международна закрила“, в рамките на  Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ (първи срок за кандидатстване), съобщиха от МОН.

В срок до 13.06.2016 г. Управляващият орган ще уведоми одобрените кандидати по електронен път или на хартиен носител (като ги информира и какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да се представят, за да бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

В същия срок Управляващият орган ще уведоми писмено всеки от кандидатите от списъците с отхвърлени проектни предложения и съответно с резервни проектни предложения, като ще посочи основанията за класирането или отхвърлянето им.

Снимка: www.dnevnik.bg