Учители

Осигуриха 75 млн. за квалификация на учители

Днес, 17 февруари 2012 г. министър Сергей Игнатов откри пресконференция, на която бе представен проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, изпълняван от  Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

„Днес наистина имаме повод за усмивки, защото представяме проект за 75 млн. лв, които отиват за квалификация на педагогическите специалисти в България“, сподели в началото Игнатов.

Проект „Успех“ е за 100 млн. лв, днес представяме нови 75 млн., скоро стартираме „Ученически и студентски практики“ за 90 млн. и още 180 са готови за усвояване от средищните училища, пресметна Игнатов и отбеляза, че парите в сферата се усвояват правилно.

„Квалификация на педагогическите специалисти“ е проект, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“.

Целта на проекта е до края на 2014 година  42 230 учители,  1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори  на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Очакваните резултати са 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози  да завършат програмите и да получат съответните сертификати.