Училища

Осигуриха близо 27.5 млн. за целодневното обучение догодина

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове, с което се правят промени в Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища и в Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища.

С приетите изменения и допълнения се предвижда включване в обхвата на финансовото осигуряване на целодневната организация на учениците от VI клас от началото на учебната 2015/2016 година, при условие че са осигурени материална база и целодневна организация за ученици от I до V клас и преминаване на финансиране от държавния бюджет на целодневната организация на учебния ден в средищните училища след 01.07.2015 г за учениците от І до VІІІ клас, включително и за непътуващите ученици.

За периода 01.01.2012 г.– 30.06.2015 г. финансовото осигуряване на целодневната организация в средищните училища е за сметка на проект, финансиран със средства на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. След приключване на дейностите по проекта от 01.07.2015 г. средствата за целодневна организация в средищните училища ще се осигуряват от държавния бюджет.

За тази цел Министерският съвет прие постановление за допълнителни трансфери за осигуряване на целодневна организация на учебния ден на учениците от средищните училища за периода 1 юли 2015 – 31 декември 2015 г. в размер на 27 433 640 лв. по бюджетите на общините за 2015 г.

С приемането на тези нормативни актове и с осигуряването на тази сума от над 27 млн. лева, Министерството на образованието и науката изпълнява политиката за осигуряване на равен достъп до качествено образование, политика, насочена към училищата в отдалечените райони на страната и към хората, работещи в тях. С допълнителния трансфер на средства ще бъдат запазени работните места на над 4000 учители и педагогически специалисти, работещи в средищните училища.