Ученици

Освежават летните ученически бази по морето

Започва освежаване на ученическите бази за отдих. Об­що де­сет ме­с­та за ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на де­т­с­ки лагери по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие пре­д­ла­га „Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт“ към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та. Осем от тях са в об­щи­на Бал­чик – шест в Кра­не­во, по ед­на ба­за има в Бал­чик и ме­с­т­но­ст­та Фиш – Фиш. Ос­та­на­ли­те две са в „Св. св. Кон­с­тан­тин и Еле­на“ край Вар­на и Шкор­пи­ло­в­ци.

Този месец е извършена проверка за те­х­ни­че­с­ка­та из­п­ра­в­ност на ба­зи­те пре­ди от­к­ри­ва­не­то на се­зо­на. На­в­ся­къ­де пре­д­с­тои ос­ве­жа­ва­не, съобщиха от звеното за експлоатация в региона. По-съществени ще бъ­дат ре­мон­ти­те на ба­ра­ки­те в местността Фиш – Фиш между Балчик и Албена, къ­де­то мо­гат да бъдат настанени 150 де­ца. В сгра­да­та до би­в­ша­та про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия в Бал­чик има 120 ме­с­та. В Кра­не­во мо­гат да по­чи­ват об­що око­ло 600 уче­ни­ци – 250 в хо­тел „Не­вен“, а ос­та­на­ли­те – в по­чи­в­ни ба­зи Ви­дин, Тър­го­ви­ще, Мла­дост, Раз­г­рад и Ру­се.

Освен практически знания и умения, по време на своята ваканция подрастващите получават и уро­ци по ро­до­лю­бие. Ми­на­ло­то ля­то в де­т­с­ки­те ла­ге­ри го­лям ин­те­рес е пре­ди­з­ви­кал му­зе­ят на ко­ле­ла – автобус, представящ експонати, свързани с национално-освободителните ни борби.

Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на „Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт“ си е по­с­та­ви­ло за цел да при­в­ле­че чуждестранни уче­ни­ци за съ­в­ме­с­т­ни ла­ге­ри с бъл­гар­с­ки де­ца. Ня­ма ог­ра­ни­че­ния за про­дъл­жи­тел­но­ст­та на пре­с­тоя. Об­що за хра­на и но­щу­в­ка се пла­щат 16 лв. на ден. Ба­зи­те на министерството мо­гат да се по­л­з­ват и от спор­ти­с­ти, пен­си­о­не­ри, ту­ри­с­ти, но за тях цената е дру­га, уточняват от ведомството.

Източник: БНР