Мнения

ОП НОИР предвижда 1,37 млрд. лв за образование

На публично обсъждане министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова представи днес  актуализираната версия на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, която предвижда един милиард и 370 милиона лева за сферата на образованието и научните изследвания в страната в рамките на следващия програмен период.

В обсъждането взеха участие ректори на висши училища, представители на научни институти и организации, на социални партньори и синдикати, неправителствени организации, медии и граждани.

В рамките на новия програмен период в ЕС от 2014 до 2020 г. България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

За първи път Министерството на образованието и науката ще бъде управляващ орган на оперативна програма и ще оперира със значителна сума – един милиард и 370 милиона лева.

„Поставяме си висока цел – да гарантираме качеството на дейностите, по които ще се използва това финансиране“, подчерта министърът и добави, че подготовката на актуализирания текст е била съпроводена с работа по организация и структуриране на управляващ  орган – реогранизация и преструктуриране на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, така че да може да изпълнява функциите на управляващ орган.

Доц. Коларова поясни, че при подготовката на текста на ОП НОИР за приоритетни оси са определени:

1. „Научни изследвания и технологично развитие“;
2. „Образование и учене през целия живот“;
3. „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

Също така са взети предвид практики и резултати от успешно осъществени проекти в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заместник-министър Николай Денков представи приоритетните оси на ОП НОИР, като подчерта, че подобен ресурс за българското образование и научни изследвания не е предоставян в последните 25 години.

Въпроси и становища по оперативната програма изразиха представители на академичната общност от цялата страна, на синдикатите и на неправителствени организации.