Институции Ученици

Оптимизират учебното съдържание

Авторите на учебници вече ще са задължени да включват в тях единствено съдържание, което не надвишава задължителната учебна програма по съответната дисциплина.

Целта е да няма претрупване на темите с материал, който освен че претоварва учениците, води до това те да се фокусират върху запаметяване на обем знания, а не върху практическото им прилагане.

Промените са залегнали в проект за изменение на Наредба 10 от 2017 г. и са подложени на обществено обсъждане до средата на април. Те касаят учебниците  по предметите за  общообразователната подготовка, по чужд език, по профилирани предмети, по общата професионална подготовка и  по специални предмети в професионалните гимназии. Важат също за учебниците по майчин език, религия и хореография, както и за учениците със сензорни увреждания.

Учебниците и учебните комплекти, одобрени преди промените, ще продължат да се използват  до одобряване на нови по променените изисквания на наредбата. За такива, за които вече са стартирали процедури за одобрение, и но още не са приключили, ще  важат старите правила, в които няма ограничения.

До момента в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала едно от изискванията към съдържанието бе то да отговаря напълно на съответната учебна програма. Това не забранява на авторите да го надхвърлят.

„Оптимизирането на учебното съдържание в учебниците е една от предпоставките за смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми. Усвояването на определено учебно съдържание не трябва да се изчерпва само в придобиването на обем от знания и възпроизвеждането на основни понятия, факти, закони, правила и т.н., а и с практическата насоченост на придобитите знания и със способността на учениците да правят пряка връзка с дейностите“, пише в мотивите на МОН за промяна на наредбата.

Източник: marica.bg