Училища

Определиха реда за откриване на духовни училища

В проект на МОН се определя и редът за откриване и закриване на духовни училища. Духовните училища се откриват, преобразуват и променят по искане на централен орган на признатата религиозна институция в страната с решение на Министерския съвет. Те могат да бъдат закрити с решение на МС по искане на централния орган на съответната религиозна институция, когато дейността на религиозната институция е прекратена или когато се установи, че не се спазват изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и на нормативните актове.

Дава се и определение на понятието училищe с национално значение. Това е училище, което дългосрочно изпълнява националнa задачa, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училища, в които се обучават ученици от много области.

Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет. У

чилищата с национално значение са признати за училища с висок капацитет, авторитет и значимост по отношение на потенциала на учителите, учениците, организацията и управлението на училището. Всички училища със статут на национални са държавни. От сега съществуващите ще останат със статут на „национални“ тези, които са към Министерството на културата, а от училищата, които са на държавно и общинско финансиране ще се направи обстоен преглед и ще останат само тези, които отговарят на условията.

Снимка: kardjali.news