Мнения

Определиха представителите в Съвета на настоятелите на БАН

Правителството определи заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева и вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев за представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН).

Съставът на Съвета е разнороден и включва представители на българската и чуждестранната научна общност, на юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата, на националните представителни организации на работодателите и др.

Законът за БАН предвижда в състава на Съвета да бъдат включени и двама представители на министерства, определени с решение на Министерския съвет. Съветът на настоятелите на БАН е с 4-годишен мандат, изтекъл през 2015 г., което налага съставът да бъде подновен с оглед обезпечаване на неговото функциониране.

Изборът на представителите на министерствата е съобразен с това, че в международен план периодът 2014-2020 г. се характеризира с тенденция за преодоляване на границите с цел създаване икономика на знанията, научните изследвания и иновациите. В тази връзка трябва да бъдат отчетени и спецификите в дейността на БАН като национална автономна организация за научни изследвания, която участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности и националните интереси, и която със своята дейност съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ, както и важните функции на Съвета на настоятелите на БАН за нейното развитие и ефективно финансово управление.