Мнения

Определиха нов състав на Изпълнителния съвет на ФНИ

Със Заповед № РД 09-1226/31.08.2015 г. е освободен назначеният със Заповед № РД 09-385/30.03.2015 г. и № РД 09-443/07.04.2015 г. състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

Назначеният през април тази година Изпълнителен съвет (ИС) не успя да се справи и да намери адекватно решение на добре известните ни проблеми на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Фактите: като се започне от неизпълнени задължения по действащи договори по конкурси, обявени от Агенцията за държавна финансова инспекция за незаконосъобразни, неотразяване политиките на МОН в Годишната оперативна програма и се стигне до липсата на лична ангажираност и отговорност при разработката на Насоките за кандидатстване за предвидената нова конкурсна сесия 2015 г. и провеждането на партньорската проверка на Европейската комисия за преглед на националната нормативна рамка за изпълнение на политиките в областта на науката и иновациите.

Действащият до момента ИС не прояви воля и експертиза да осветли и представи пред научната общност реалните проблеми на Фонда и да предложи конкретни решения за справяне с наследените кризи.

Със същата заповед и Заповед РД 09-1246/03.09.2015 г. на основание чл. 14 от Закона за насърчаване на научните изследвания, чл.8, ал. 5 и 6 и чл. 15а от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и на базата на постъпили предложения от съответните органи и организации при балансирано представителство на научните направления и организации е определен нов състав на ИС.

Съставът на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ е с мандат от две години, считано от датата на издаване на първата заповед, както следва:

Проф. д-р Диана Илиева Копева
Проф. д-р Георги Цветанов Момеков
Чл.-кор. проф. дфн Костадин Ганчев Ганев
Доц. д-р Анелия Венева Янчева
Проф. дхн Георги Николов Вайсилов
Проф. дтн Стоил Маринов Тодоров
Проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев
Проф. дтн Димитър Грозданов Христозов
Златина Димитрова Михайлова – Карова – представител на МОН

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката.

Източник: Пресцентър на МОН