Мнения

Определиха новия състав на Изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания“

Със  Заповеди № РД09 – 385/30.03.2015 г. и № РД09 – 443/07.04.2015 г. на основата на постъпили предложения от БАН, ССА, изследователски университети и Съвета на Ректорите, както и за балансирано представителство на научните направления и организации е определен нов състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. Състои се от 9 члена, от които един е представител на държавата.

Състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ за срок от две години, считано от датата на издаване на последната заповед, както следва:

1. Проф. дхн Венелин Георгиев Енчев – БАН
2. Доц. д-р Маргарит Николов Ганев – БАН
3. Проф. дфн Анна-Мария Костова Тотоманова – СУ „Св. Климент Охридски“
4. Проф. дмн Николай Маринов Николов  – Институт по математика и информатика“ – БАН
5. Проф.д-р Георги Цветанов Момеков –  МУ- София
6. Доц. д-р Анелия Венева Янчева – ССА
7. Проф. д-р Диана Илиева Копева – УНСС
8. Доц. д-р Анушка Цветанова Станчева – НБУ
9. Геновева Жечева Жечева – МОН