Учители

Определените в детските градини до 5 ситуации над минималните могат ли да бъдат заложени в следобеден режим? Къде се предвижда планирането им – в дневника или в тематичното разпределение?

Определените до 5 педагогически ситуации, както и останалите – минималният брой, може да планирате по Ваша прецeнка.
Няма изрично изискване кога да бъдат планирани педагогическите ситуации – преди или след обяд. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. От значение при изработването на седмичното разпределение е да се има предвид включването на деца на почасова организация в групата, като за тях е необходимо да се гарантира присъствието в определения в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование минимален брой педагогически ситуации по образователните направления.   

Източник: mon.bg