Мнения

ОПНОИР планира дейности до края на годината

Отворените и планираните за стартиране операции до края на годината по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) са на обща стойност 778, 5 млн. лв., или 56,8% от бюджета на програмата.

Договорените средства са 275, 2 млн. лв. или 21,35 % от бюджета на програмата.

В процес на изпълнение са 6 процедури по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР:

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – 7,5 млн. лв.

„Студентски практики– фаза 1“ – 37 млн. лв.

„Студентски стипендии – фаза 1“ – 26 млн.лв.

„Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ – 3 млн. лв.

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1“ – 140 млн. лв.

„Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – Фаза 1“ – 17,5 млн.  лв.

В процес на договаряне са и две процедури за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи на обща стойност над 32,5 млн. лв.

За подкрепа на мерки в сферата на науката и висшето образование  през август са стартирани 3 процедури, по които може в момента да се кандидатства за финансиране:

„Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1″ с бюджет 6 млн. лв. ;

„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“  с бюджет 200 млн. лв.;

„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с бюджет 150 млн. лв.

До края на септември ще се проведе информационна кампания в 7 града в страната за популяризиране на новите процедури за подбор на проекти, които са отворени за кандидатстване.

Управляващият орган на ОП НОИР подготвя насоки за кандидатстване по още 4 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

„Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“;

„Въвеждане на дуална система за обучение /ДОМИНО 2/,

„Развитие на системата за кариерно развитие на студенти“ и

„Усъвършенстване на националната система за валидиране“.

Тези операции ще бъдат обявени до края на 2016 г. и са на обща стойност над 23 млн. лв.

Източник: МОН