Училища Учители

Онлайн платформа за видеоконференции подпомага учители, читалища, музеи и архиви

Онлайн платформата за видеоконференции https://meet.nasledstvo.bg предоставя възможност за свободно използване от всички в сферата на образованието и на организации, свързани с културното и природното наследство на България. Тя може да се използва и от всички, които имат нужда от сигурна и неограничена онлайн комуникация.

Платформата е създадена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ конфигурира Р2Р платформа за видеоконференции. Проф. Оля Харизанова от екипа на проекта разказва: „Платформата meet.nasledstvo.bg стартира в края на септември 2020 г., за да подпомогне процесите по изпълнение на проекта в пандемична обстановка. За нейното пускане в експлоатация и поддръжка се използва технологичния ресурс на новоизградения Център за данни „Наследство БГ“ (Data Center). Предоставена е и като алтернативна платформа на факултетите на СУ „Св. Климент Охридски“. В момента част от преподавателите я прилагат за онлайн обучение на студенти“.

Платформата е безплатна, без ограничение на времето на една сесия и с нея може да се работи без предварително обучение. Позволява равноправно участие, включително споделяне на екран за всички участници без или с предварителна оторизация. Интерфейсът може да се настрои на език, какъвто е необходим според случая. Достъп е възможен от всякакви устройства с връзка към Интернет.

В рамките на проекта се изгражда Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (https://www.nasledstvo.bg/). Проектът стартира през 2018 г. по компонент 4 „Нови технологии за креативните и рекреативните индустрии“ на ос 1 на ОП НОИР. „В момента формираме нова инфраструктура за проучване, описание и осигуряване на достъп до образци на наследството на България (културно, природно). Работим по изграждането на над 20 специализирани лаборатории за обработка на обекти, включително за тяхната дигитализация и виртуализация, за разработването на VR-продукти и такива за геймификация. Оборудваме и две мобилни лаборатории, които да подпомогнат такива процеси „на място“ – там, където са обектите, особено онези, които няма как да бъдат транспортирани до София. Надяваме се с тези мобилни лаборатории да подпомогнем не само креативните и рекреативните индустрии с нови продукти, но също всички организации, ангажирани с опазването и популяризирането на културното и природното българско наследство“, пояснява проф. Харизанова.

До края на годината библиотеки, музеи, архиви, научни структури ще получат възможност за безплатно хостване на техни сайтове в Центъра за данни „Наследство БГ“. Има готовност и училищата да бъдат подпомогнати с тази услуга. Заинтересованите от услугата могат да пишат още сега на адрес project@nasledstvo.bg .

Източник: Nasledstvo.bg