Мнения

Одобриха проекта за промени в Закона за професионалното образование

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Променят се изискванията за придобиване на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 години – входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище.

Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми.

Заличават се професионалните училища в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, заличават се центровете за квалификация на обучаващите, създадени в рамките на проект и закрити след приключване на проектните дейности и се уреждат статутът, условията и реда за откриване, преобразуване, промени и закриване на професионалните колежи.

Точно са определени целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променено е съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т. ч. и на практиката в реална работна среда и се разширява обхватът на местата за провеждане на практическо обучение.

В съответствие с разпоредбите за придобиване на средно образование в Закона за предучилищното и училищното образование се урежда и завършването на професионално образование и обучение и неговото документиране. Създадено е основание за издаване от министъра на образованието и науката на наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Регламентира се редът за издаване на документите за придобита професионална квалификация, издавани от професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

По отношение управлението на системата на професионалното образование и обучение се разширяват правомощията на министъра на образованието и науката относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием и типовите учебни планове по специалности от професии в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Осигурява се поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им.

Допълват се функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските професионални колежи.

Източник: Пресцентър на МОН