Мнения

Одобриха програмите за развитие на средното образование

Министерският съвет одобри девет национални програми за развитие на средното образование, които през 2016 г. ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

За изпълнението им правителството одобри през декември 2015 г. общо 50 394 000 лв. от държавния бюджет за 2016 г.

Утвърдените национални програми са:

„Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 24,8 млн. лв.)
„Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.)
„Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.)
„Ученически олимпиади и състезания“ (2,6 млн. лв.)
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ (5,2 млн. лв.)
„Без свободен час в училище“ (2 млн. лв.)
„Развитие на педагогическите специалисти“ (600 000 лв.)
„Достъпно и сигурно училище“ (2 млн. лв.)
„Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (1,5 млн. лв.).