Училища

Одобриха Национална програма “ИКТ в училище“


В следващите месеци от екипа на Teacher BG ще ви представим решения, отговарящи на изискванията на програмата от световно признати доставчици, чрез специализиран сайт.

В края на март 2013 г. с решение на Министерския съвет бе приета Национална програма „Информационни технологии в училище“. Тя е логичен отговор на тенденцията достъпът до технологиите да е неразделна част от достъпа до съвременно образование.

Стартът на навлизането на информационните технологии в клас бе поставен в периода 2005-2008 г. с реализацията на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. В резултат на нея школата придобиха повече от 65 000 компютъра, които обаче днес „изживяват“ последните си дни.

Немалка част от училищата успяват да поддържат базата си със собствени средства, но останалите нямат тази финансова възможност, което ги кара да работят с остаряла и амортизирана техника.

В периода 2008-2011 в рамките на НП „ИКТ в училище“ няма извършвани значими дейности по актуализиране на материалната ИКТ база и средства от МОМН основно за разходвани за осигуряване на Интернет достъпа на училищата.

Всичко това доведе до необходимостта от стартирането на нов многогодишен проект за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата. В резултат на започналия от 2012г. нов четиригодишен обновителен цикъл, имащ за цел да осъвремени технологичната материална база в българските училища и да даде възможност за ползване на най-новите ИТ достижения в образователната система, по националната програма „ИКТ в училище“ за 2012 г. беше стартирана инициативата за оборудване с терминални работни места и бяха финансирани около 500 училища. Обновената материална база и гарантиране на свързаността и Интернет достъп на българските училища са гаранция за базовото обезпечаване на системата на училищното образование за провеждане на модерен и ефективен учебен процес.

Програмата има приложение и в други дейности на МОМН. Техниката е част от националната ИКТ инфраструктура, която е изключително важна в дните на провеждане на Държавни зрелостни изпити, външно оценяване, както и за поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др.

Основна цел на програмата е да гарантира базова технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване и замяна на компютърните станции с терминални решения от съвременен тип. Става дума за технологии, отлично пригодени за учебния процес, които са на по-ниска цена, разходите за тях са многократно по-ниски, с тях се работи лесно и имат по-дълъг технологичен живот.

Проектът ще даде възможност окончателно да се каже „сбогом“ на черната дъска, праха от тебешира и неприятната гъба за чистенето на въпросното „съоръжение“. Вместо това навсякъде ще има интерактивни дъски, мултимедийните проектори ще са логична опция, както и обособяването на зони с достъп до безжичен Интернет.

Общият бюджет за дейностите по програмата: 6 500 000 лв., от които до 5 000 000 лв. за осъвременяване и разширяване на технологичната материална база.

Как обаче ще се осъществи всичко това?
Вече стана дума, че акцентът през тази година ще бъде обновяването и подмяната на технологичната материална база. За тази цел МОМН ще  актуализира и предостави на училищата минимални изисквания за технологично оборудване, базирано на терминални решения с централизирано управление. Училищата ще предоставят по служебен път в МОМН заявки, които включват информация за размера на съфинансирането, което са готови да осигурят. В програмата могат да участват всички училища. Училищата, получили финансиране по Национална програма „ИКТ в училище“ за 2012 г. за закупуване на терминални решения, могат да участват, само ако не са достигнали необходимото съотношение брой терминали на ученик (1:13 + 3), като съответно могат да получат финансиране за разликата от брой терминални станции до достигане на съотношението.

МОМН ще изготви класиране на постъпилите заявки въз основа на заявения процент на съфинансиране, като училищата, заявили по-висок процент на съфинансиране, получават финансиране за 2013 г., до изчерпване на средствата за дейността. За по-големите училища, за които по формула се получава финансиране на над 40 компютъризирани работни места, се предоставят средства за Оборудване на до 40 работни места.

За закупуване на оборудването се предоставят целеви средства по делегираните бюджети на училищата (в случаите в които училищата се финансират от друг ПРБК, министърът на образованието, младежта и науката предлага на министъра на финансите да се извърши компенсирана промяна).

Допълнителни средства могат да се предоставят при наличие на икономии от други програми или дейности на министерството.

В случай, че заложеното съотношение брой ученици на компютъризирано работно място бъде постигнато и остават средства, те ще бъдат пренасочени за други ИКТ дейности в училището. Това могат да бъдат изграждане на зони за безжичен достъп, закупуване на учебен софтуер, стационарни и преносими компютри, мултимедийни проектори и интерактивни дъски и др.

За реализирането на допълнителни мерки ще може да се използва и финансирането по програмата в случаите, когато училището е въвело компютърни терминални решения през последните три години, в резултат на което е достигнало необходимия брой компютъризирани работни места съгласно формулата.

За поредна година ще бъде заплатен централизирано достъпа на България до Паневропейската образователна и изследователска мрежа GÉANT и международния Интернет достъп на училищната мрежа, а поддръжката и обслужването на мрежата ще се осигурят през националния контролен център, намиращ се на територията на ИА ЕСМИС.

От МОМН очакват програмата да осигури обновяване на материалната база, постигане на определено съотношение ученик/компютъризирано работно място (за 2013 г. в България то е 1/11), абсолютна свързаност на всички български училища с Интернет, а така също и повече възможности за изявените ученици да развиват иновативния си капацитет.

Отчитането ще се осъществява чрез електронна система, а цялата програма ще подлежи на сериозен и прецизен мониторинг, включващ проверки, анализи, отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата.