Мнения

Одобриха девет нови операции по ОП НОИР

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), което се проведе на 22 и 23  октомври в София, бяха разгледани  и одобрени критерии за избор на девет операции на обща стойност 424,5 млн. лв.

Новите операции са в рамките на първите три приоритетни  оси на програмата. Целта на операциите е да се осигури подкрепа в сферата на научните изследвания, на образованието и ученето през целия живот и за създаване на образователна среда за активно социално приобщаване.

Бяха одобрени Индикативна годишна работна програма и Комуникационен план на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 г.

Благодарност към екипа на Управляващия орган на Програмата изрази г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той изтъкна ползотворния и конструктивен начин за програмиране на нови операции, включващ отчитане на мнението на всички заинтересовани страни при работата на Подкомитета и тематичните работни групи към Комитета за наблюдение на ОП НОИР.

В следващите месеци се очаква Управляващият орган на ОП НОИР да изготви и утвърди насоки за кандидатстване по всички девет одобрени операции:

„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“
„Ученически практики“
„Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“
„Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“
„Ограмотяване на възрастни“
„Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.