Мнения

Одобриха девет национални програми за развитието на образованието

Министерският съвет одобри национални програми за развитие на средното образование за 2011 година.

І. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

В хода на  оптимизация на училищната мрежа се създават защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Предоставя се транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигурява се хранене на децата от задължителната предучилищна възраст и на учениците от задължителната училищна възраст. Целодневната организация на учебния процес е също сред подходящите инструменти за гарантиране на по-добри условия за провеждане на качествен образователен процес. Създадената национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни.

Общият бюджет на програмата е 14 800 000 лв.

ІІ. Национална програма „Квалификация“

Целите на програмата, са съобразени с Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009 – 2013 г. Те са основен елемент от програмата на Правителството за европейско развитие на България. Чрез програмата се подкрепя системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за е-обучение (дистанционно обучение).

Общият бюджет на програмата е 300 000 лв.

ІІІ. Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище“
Програмата „ИКТ в училище“ е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища (2005-2007). Като се развиват  постиженията, същевременно се допълват инициативите на МОМН по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” – проект „ИКТ в образованието” в частта осигуряване на достъп до Интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др.

Общият бюджет на програмата е 1 400 000 лв.

ІV. Национална програма „Училището – територия на учениците“
Целодневното обучение на учениците в полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, отчитане възможностите и във връзка с възрастовите им особености. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и навици. Полуинтернатните групи стимулират общуването и опознаването между деца от различни социални, етнически и културни общности.

Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии, според желанията и интересите на младите хора, тяхната привлекателност и значимост.

Общият бюджет на програмата е 1 850 500 лв.

V. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
Осигуряването на равен достъп и на качествено образование за децата е основна цел. Постигането й е възможно чрез осигуряване на условия за развитие на системата на училищното образование. Едно от най-важните от тях е функционирането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в обучението резултати. За да се подобри действащата, но недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване, трябва да се преодолеят традиционните и недостатъчно ефективни методи за проверка и оценка на знанията и на уменията от страна на учителя. Наличието на национална система за външно оценяване съизмерва постиженията на учениците от един випуск в различните училища, съпоставят се резултатите на учениците от различни випуски.

Общият бюджет на програмата е 5 000 000 лв.

VІ. Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“
Цел е подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България. Ще се осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната/ регионалната икономика. Програмата е продължение на реализираните през последните години програми чрез средства от държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии, в съответствие с развиващите се нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Общият бюджет на програмата е 2 000 000 лв.

VІІ. Национална програма „С грижа за всеки ученик“
Задължителната предучилищна подготовка на децата от 5 години до постъпване в първи клас има за цел да осигури на всяко дете равен старт при постъпване в училище. Качеството на образователния процес в началния етап на основната образователна степен се съизмерва с усилията да се осигури индивидуален подход към всеки ученик в съответствие с индивидуалните му особености. Цел е допълнително обучение на  учениците от І-ІV клас, които изостават в процеса на обучение поради  недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд. Предпоставка е за овладяване на общообразователния минимум по изучавания материал и е необходимо условие за осигуряване на проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех.

Общият бюджет на програмата е 2 000 000 лв.

VІІІ. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“
Програмата е насочена към създаване на достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба. Целта на програмата е социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда.

Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.

ІХ. Национална програма „Роден език и култура зад граница“
Една от целите на програмата е опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина. Необходимо е да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България от сънародниците ни зад граница, както и провеждането на дейности, които съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.  Повишаването ефективността на обучение на българските деца в чужбина е необходимо условие за успешното им интегриране в българската образователна система след завръщането им в България. То е израз на ангажираността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина.

Общият бюджет на програмата е 2 150 000 лв.