Одобриха девет национални програми за развитието на образованието

Одобриха девет национални програми за развитието на образованието
Министерският съвет одобри национални програми за развитие на средното образование за 2011 година.

І. Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”

В хода на  оптимизация на училищната мрежа се създават защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Предоставя се транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигурява се хранене на децата от задължителната предучилищна възраст и на учениците от задължителната училищна възраст. Целодневната организация на учебния процес е също сред подходящите инструменти за гарантиране на по-добри условия за провеждане на качествен образователен процес. Създадената национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни.

Общият бюджет на програмата е 14 800 000 лв.

ІІ. Национална програма “Квалификация”

Целите на програмата, са съобразени с Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009 – 2013 г. Те са основен елемент от програмата на Правителството за европейско развитие на България. Чрез програмата се подкрепя системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за е-обучение (дистанционно обучение).

Общият бюджет на програмата е 300 000 лв.

ІІІ. Национална програма “Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”
Програмата “ИКТ в училище” е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища (2005-2007). Като се развиват  постиженията, същевременно се допълват инициативите на МОМН по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” – проект „ИКТ в образованието” в частта осигуряване на достъп до Интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др.

Общият бюджет на програмата е 1 400 000 лв.

ІV. Национална програма “Училището – територия на учениците”
Целодневното обучение на учениците в полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, отчитане възможностите и във връзка с възрастовите им особености. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и навици. Полуинтернатните групи стимулират общуването и опознаването между деца от различни социални, етнически и културни общности.

Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии, според желанията и интересите на младите хора, тяхната привлекателност и значимост.

Общият бюджет на програмата е 1 850 500 лв.

V. Национална програма “Система за национално стандартизирано външно оценяване”
Осигуряването на равен достъп и на качествено образование за децата е основна цел. Постигането й е възможно чрез осигуряване на условия за развитие на системата на училищното образование. Едно от най-важните от тях е функционирането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в обучението резултати. За да се подобри действащата, но недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване, трябва да се преодолеят традиционните и недостатъчно ефективни методи за проверка и оценка на знанията и на уменията от страна на учителя. Наличието на национална система за външно оценяване съизмерва постиженията на учениците от един випуск в различните училища, съпоставят се резултатите на учениците от различни випуски.

Общият бюджет на програмата е 5 000 000 лв.

VІ. Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”
Цел е подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България. Ще се осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната/ регионалната икономика. Програмата е продължение на реализираните през последните години програми чрез средства от държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии, в съответствие с развиващите се нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Общият бюджет на програмата е 2 000 000 лв.

VІІ. Национална програма “С грижа за всеки ученик”
Задължителната предучилищна подготовка на децата от 5 години до постъпване в първи клас има за цел да осигури на всяко дете равен старт при постъпване в училище. Качеството на образователния процес в началния етап на основната образователна степен се съизмерва с усилията да се осигури индивидуален подход към всеки ученик в съответствие с индивидуалните му особености. Цел е допълнително обучение на  учениците от І-ІV клас, които изостават в процеса на обучение поради  недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд. Предпоставка е за овладяване на общообразователния минимум по изучавания материал и е необходимо условие за осигуряване на проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех.

Общият бюджет на програмата е 2 000 000 лв.

VІІІ. Национална програма “Създаване на достъпна архитектурна среда”
Програмата е насочена към създаване на достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба. Целта на програмата е социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда.

Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.

ІХ. Национална програма “Роден език и култура зад граница”
Една от целите на програмата е опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина. Необходимо е да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България от сънародниците ни зад граница, както и провеждането на дейности, които съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.  Повишаването ефективността на обучение на българските деца в чужбина е необходимо условие за успешното им интегриране в българската образователна система след завръщането им в България. То е израз на ангажираността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина.

Общият бюджет на програмата е 2 150 000 лв.

Коментари във Facebook